ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД съвместно с “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 – то СУ

На 06.10.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД съвместно със “Сименс България” ЕООД проектираха и изпълниха проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119 –  то СУ. На откриването присъстваха  Диян Стаматов, заместник-министър на образованието, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р инж. Боряна Манолова – главен изпълнителен директор на Siemens България, инж. Благовест Ангелов,  изпълнителен директор на „Енерджи Ефект“...

Energy Effect JSC together with „Siemens Bulgaria“ LTD successfully designed and executed project for the deployment of intelligent system for energy efficiency in School 119

On 06.10.2016 г. Energy Effect JSC together with „Siemens Bulgaria“ LTD successfully designed and executed project for the deployment of intelligent system for energy efficiency in School 119. The opening ceremony was attended Dian Stamatov, Deputy Minister of Education Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia, Dr. Eng. Boryana Manolova – CEO, Siemens Bulgaria, Eng. Blagovest Angelov, CEO of „Energy Effect“...

Energy effect JSC ended signed contract with Municipality of Stara Zagora

On 16.02.2016 2016 Energy effect JSC ended signed contract with Municipality of Stara Zagora after conducting a public procurement contract „Performance of construction and installation work – energy saving measures/refurbishment/ rehabilitaton of municipal and objects” and put into operation – School ”George Rajchev” – energy saving measures/ refurbishment/ rehabilitation UPI XXVII – ESPU “George Rajchev”, “Tri Chuchura”, Stara...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи подписания договор с Община Стара Загора

На 16.02.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД  приключи подписания  договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“  и въведе в експлоатация – обект ОУ „ Георги Райчев – енергоспестяващи мерки / саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII – EСПУ „Георги Райчев”, кв. „Три чучура” , гр.Стара...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив

На 08.03.2016г.  ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото...