IMG_20170912_112153

 

обект „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на  многофамилните  жилищни  сгради на територията на община Стара Загора“  за обособена позиция №3: „ Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „ Христо Ботев“ №47, вх.“0“, „А“, „Б“, с Разгърната застроена площ 5 359,91 м² на стойност 737 738,01 лв. без ДДС

 

Стро­еж: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в УПИ І-180, кВ. 1161, ул. „Христо Ботев” № 47, вх. 0, А, Б в гр. Стара Загора, във връзка с изпълнение на Национална программа за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора

Мес­то­на­хож­де­ние: УПИ І-180, кв. 1161 по плана на гр. Стара Загора – ул. „Христо Ботев” № 47

Въз­ло­жи­тели: Община Стара Загора; Сдружение на собствениците рег. № 17-22-26; Областна администрация Стара Загора

Про­ек­тант: „Енерджи ефект” ЕАД, гр. София

Строител: „Енерджи ефект” ЕАД, гр. София