НОРМАЛИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ осигурява достигането на нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата – предмет на договора.

ГАРАНТИРАНИ СПЕСТЯВАНИЯ

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ гарантира за постигане на икономиите на енергия и осъществява постоянен мониторинг за периода на действие на ЕСКО договора.

ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Клиентът изплаща инвестицията чрез реализираните икономии на енергия.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

предлага механизма на ЕСКО договора за повишаване на енергийната ефективност на своите клиенти съгласно чл. 48 и 49 от Закона за енергийна ефективност.

Ползите от сключване на ЕСКО договор за клиента са:

  • инвестицията за реализирането на енергоспестяващи мерки са за сметка на ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ
  • клиентът изплаща инвестицията чрез реализираните икономии на енергия
  • ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ гарантира за постигане на икономиите на енергия, като плаща на клиента неустойка за разликите
  • ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ носи целия финансов, технологичен и търговски риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийна-та ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат
  • цялата икономия остава в полза на клиента след изтичане срока на ЕСКО договора

Свържете се с нас