ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обосновано технико-икономическо предложение за реализация на енергоспестяващи мерки.

ПЛАН

Изработваме план за въвеждане в експлоатация на енергоспестяващи мерки.

МЕТОДИКА

Методика за мониторинг на ефекта от въвеждане на енергоспестяващи мерки.

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ

изготвя обследвания за енергийна ефективност и сертифицира съгласно актуалното състояние на потреблението на енергия

Основни етапи на процеса:

  1. Проучване и измерване
  2. Изчисляване и анализ на елементите на сградите
  3. Оценка и сравняване с еталонните технически норми
  4. Екологичен анализ за намаляване на CO2
  5. План за мониторинг
  6. Сертификат в зависимост от класа на енергопотребление

Свържете се с нас