Новини

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна

На 06.10.2015г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор за Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, с „Градски Транспорт” – Варна след обявена от тях обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”. Стойността на договора е 5 535 178 лв., продължителността на обекта е 120 календарни...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора

На 07.08.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ – обект ОУ „ Георги Райчев – енергоспестяващи мерки / саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII – EСПУ „Георги Райчев”, кв. „Три чучура” , гр.Стара Загора. Стойността на договора е 763 654 лв. без ДДС, неговата продължителност е 120 календарни...

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ сключи договор с Община Левски

На 27.07.2015 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ подписа договор с Община Левски с предмет „Изготвяне обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на сградите от училищната инфраструктура на територията на община Левски, допустими за участие в програма за енергийна ефективност, основен ремонт/реконструкция и достъпна среда на пет сгради от училищната инфраструктура на Община Левски”. Стойността на договора е 65 000 лв. с продължителност 22...